Likt och olikt i Finland och Sverige

I Vastaa kysymyksiin suomeksi:

1. Mitä voi panna merkille matkustaessaan Pohjanlahden rannikkoa pitkin sekä Suomen että Ruotsin puolella?
Vad kan man lägga märke till när man reser runt Bottniska viken både längs den finska och svenska kusten?
2. Miksi valokuvaajan, joka kuvaa keskiaikaista harmaakivikirkkoa, kannattaa kirjoittaa muistiin, missä kuva on otettu? 
Varför är det bra att den som fotograferar medeltida gråstenskyrkor också kommer ihåg var han har tagit bilderna?
3. Miksi on luonnollista, että Suomen aika Ruotsin itäisenä valtakunnanpuoliskona on jättänyt jälkensä jotka näkyvät yhä edelleenkin tämän päivän Suomessa ja Ruotsissa?
Varför är det naturligt att tiden som Sveriges östra rikshalva har satt sina spår som ännu syns i dagens Finland och Sverige?
4. Ruotsin ja siis myöskin Suomen yhteiskunnallinen ja valtiollinen kehitys alkoi jo 1100-luvulla.Millaisia yhteiskunnan ja valtion rakenteita alkoi kehittyä?  
Samhället och den statliga organisationen i Sverige och i Finland började växa fram på 1100-talet. Hurdana samhälleliga och statliga organisationer gällde det?
5. Millä tavoin Ruotsin ja Suomen yhteinen historia vielä tänä päivänä näkyy lainsäädännössä ja kielessäkin?
På vilka sätt syns Sveriges och Finlands gemensamma historia ännu idag i lagstiftningen och även i språket?
6. Miten Suomen itsenäisyydelle alettiin rakentaa pohjaa, kun Suomi joutui Venäjän vallan alle? 
Hur började man bygga grund för ett självständigt Finland, när Finland blev under ryskt välde?
7. Keiden aloitteesta ja keiden tukemana suomen kielen asemaan vaadittiin parannusta?
Vem var det som började kräva att finska språket skulle jämställas med svenskan? Av vem fick de stöd?
8. Mitä vaikutusta oli sillä, että Suomen kirkko erosi Ruotsin kirkosta?
Hur inverkade det att den svenska och finska kyrkan skildes åt?
9. Millä eri tavoilla yhteinen luterilainen usko tekee ihmisistä samankaltaisia?   
På vilka olika sätt är den lutherska tron likriktande?
10. Miten Suomen erottaminen Ruotsista  1809 näkyi ihmisten arkielämässä ja hallinnossa?
Hur påverkade riksskilsmässan 1809 människornas vardagliga liv och förvaltningen?
11. Mistä eri syistä voidaan sanoa, että yhteinen historiamme Ruotsin kanssa jatkui vielä vuoden 1809  jälkeenkin?
På vilka olika grunder kan man säga att vår gemensamma historia med Sverige ännu fortsatte  efter 1809?