ATT KÖPA OCH ÄGA BÖCKER I HELSINGFORS PÅ 1700-TALET


Den andra juni 1774 infann sig auditör Hanell sin vana trogen på en auktion i Helsingfors. Särskilt spanade han efter böcker bland magister Hööks efterlämnade saker. Casper Christopher hade några år tidigare flyttat till staden där han var anställd av artilleriet. Liksom många andra som kommit till staden på grund av Sveaborgs stora fästning, kunde han inte finska. I staden var man emellertid van vid detta, eftersom Helsingfors var en av de få städer i riket som bedrev utrikeshandel och dessutom hade fästningsbygget hämtat många utlänningar till orten. Inställningen till språk var pragmatisk. Man kommunicerade och tolkade bäst man kunde. Det var egentligen förvånansvärt sällan som det uppstod allvarliga missförstånd trots att stadens fasta bosättning talade så många olika språk. Eller kanske var det just därför som man var så van vid att sköta sina ärenden trots eventuella kommunikationssvårigheter.

Auditör Hanell hade emellertid bestämt sig för att försöka lära sig finska. Som akademiskt bildad person behärskade han grammatikens hemligheter och slog därför till då Matthias Martinius gamla lärobok i finska erbjöds vid auktionen. Priset steg mycket högt, det var flera som var intresserade. Men auditören bjöd högst. Han visste att han i sitt arbete kunde bli tvungen att ha att göra med människor som inte talade annat än finska. För trots att många kunde svenska fanns det bland stadens invånare också människor som inte gjorde det. Dessutom fanns i staden och på fästningen folk från hela riket som kommenderats dit. Och inom rikets gränser talades många språk, svenska, finska, tyska och samiska. Att rättegångsprotokoll fördes på svenska berodde främst på att man vid hovrätterna skulle kunna  övervaka att lagen följdes i hela riket på samma sätt. Också lagen fanns ju tryckt på finska.

Men hur gjorde en person som inte gått i skola och där lärt sig grammatik? Hantverkarna var en grupp som hade en lång och reglerad utbildning bakom sig. Utbildningen skulle gärna delvis skaffas på annan ort, varför hantverkargesäller flitigt reste till orter som S:t Petersburg, Reval eller Stockholm, där de kunde skaffa sig nya kunskaper som sedan gynnade hemortens hantverkare. Gesällvandringarna var en mycket gammal tradition, redan på medeltiden hände det att gesäller kunde vandra iväg till andra sidan Östersjön eller ännu längre bort. Tyskan var troligen i praktiken ett språk man klarade sig på i alla städer i norra Europa. Det var knappast omöjligt att umgås så att den ena talade svenska, den andra plattyska. Vid denna tid var språken inte så strikt normerade och någon högsvenska eller högfinska existerade inte, förutom det gamla bibliska språket som endast hörde ihop med det religiösa livet. Att någon talade på ett annorlunda eller konstigt sätt betydde inte att han talade fel, utan endast annorlunda. Men för att kunna kommunicera väl behövdes ändå övning. Det viktigaste var ändå att man förstod varandra.

Murargesällen Friedrich Wilhelm Repscher hade kommit från Tyskland till Sveaborg för att arbeta på fästningsbygget. Med sig hade han haft några tyska böcker, främst religiös litteratur. Men i hans lilla boksamling ingick också en svensk psalmbok, en postilla och några andra böcker. Med hjälp av dessa kunde han öva upp sin svenska under och efter gudstjänsterna. Efter hans död i början av 1780-talet såldes hans egendom på auktion. Auktioner var ett bra och rätt vanligt sätt att skaffa sig böcker. Annars var det egentligen bara bokbindaren Schlyter som sålde böcker i sitt lilla stånd på stadens torg.  Finska och svenska abc-böcker, psalmböcker och katekeser kunde man ibland hitta hos kramhandlarna. Men ville man ha något mer ovanligt gällde det att få tag i en kommissionär som kunde förmedla en beställning från en bokhandel i Stockholm. Det kunde vara någon pastor eller lärare som tog hand om sådana beställningar som man kunde göra utgående från deras listor. Leveranserna kunde ta tid och i värsta fall var boken slut innan beställningen hunnit fram.

Auktionerna var därför ypperliga tillfällen att skaffa sig böcker som man inte ens kände till från förut. I synnerhet Sveaborgsofficerarnas bibliotek innehöll mycket spännande modern utländsk litteratur. Men även stadens lärare och prästerskap hade ibland stora bibliotek som gick under klubban. Då kunde man rätt förmånligt ropa in något läsvärt. I staden fanns böcker av både Rousseau, Voltaire och Defoe, kända och aktuella författare som lästes över hela Europa.

Auditör Hanell fick sin lärobok i finska, även om han fick betala en hel del för den, men hur väl han lärde sig språket kan vi inte veta. Åtminstone verkar han ha varit mycket motiverad att utveckla sina språkkunskaper. Kanske han också gick i kyrkan för att lyssna till de finska gudstjänsterna som hölls varje söndag eller spatserade omkring på torget för att lyssna till finskan som talades där. I den lilla stadens sorl hördes många språk.

 

Jessica Parland-von Essen
Redigeringsdatum 14.1.2008

 

Ordlista

(Ladda ner i PDF-format)

äga II omistaa
infinna IV (a-u) sig saapua paikalle
en auditör 3 sotatuomari
sin vana trogen tavoilleen uskollisena, tapansa mukaan
en auktion 3 huutokauppa
särskilt erityisesti
spana I efter ngt etsiä jtk
en magister 2 maisteri
efterlämnade saker jälkeenjääneitä tavaroita
några år tidigare muutama vuosi aikaisemmin
flytta I muuttaa
han var anställd av artilleriet hän oli tykistön palveluksessa
liksom kuten
på grund av Sveaborgs stora fästning Suomenlinnan suuren linnoituksen takia
Sveaborg Suomenlinna
en fästning 2 linnoitus
emellertid kuitenkin
vara van vid ngt olla tottunut jhk
få, färre harva, harvempi
ett rike 4 valtakunta
bedriva IV (e-i) harjoittaa
utrikeshandel –n ulkomaankauppa
dessutom sitä paitsi
ett fästningsbygge 4 linnoituksen rakennustyömaa
hämta I hakea; tässä: saada
en utlänning 2 ulkomaalainen
en ort 3 paikkakunta
en inställning 2 till ngt suhtautuminen jhk
ettt språk 5 kieli
pragmatisk –t –a pragmaattinen, käytännöllinen
kommunicera I kommunikoida
tolka I tulkita
bäst man kunde niin hyvin kuin pystyi
egentligen oikeastaan
förvånansvärt sällan yllättävän harvoin
uppstå IV (o – å) syntyä
allvarlig –t –a vakava
ett missförstånd 5 väärinkäsitys
trots att siitä huolimatta että
fast bosättning vakituinen asutus
kanske ehkä
att sköta sina ärenden hoitaa asioitaan
trots eventuella svårigheter mahdollisista vaikeuksista huolimatta
bestämma II sig för ngt päättää jtk
försöka lära sig finska yrittää oppia suomea
en akademiskt bildad person akateemisesti sivistynyt henkilö
behärska I hallita
grammatik –en kielioppi
en hemlighet 3 salaisuus
slå IV (o-a) till iskeä, tehdä nopea päätös
en lärobok i finska suomen kielen oppikirja
erbjuda IV (ö-u) tarjota
ett pris 3 hinta
stiga IV (e-i) nousta
bjuda IV (ö-u) högst antaa korkein tarjous
bli tvungen olla pakoitettu, joutua
ha att göra med någon olla tekemisissä jnkn kanssa
en människa 1 ihminen
annat än muuta kuin
bland joukossa
en invånare 5 asukas
ett rike 4 valtakunta
kommendera I komentaa
inom rikets gränser valtakunan rajojen sisäpuolella
ett rättegångsprotokoll 5 oikeudenkäyntipöytäkirja
en rättegång 2 oikeudenkäynti
föra ett protokoll pitää pöytäkirjaa
bero III på ngt johtua jstk
främst etupäässä
en hovrätt 3 hovioikeus
övervaka I valvoa
en lag 2 laki
följa II seurata
på samma sätt samalla tavalla
tryckt - -a painettu
lära II sig oppia
en grammatik 3 kielioppi
en hantverkare 5 käsityöläinen
en grupp 3 ryhmä
regler/ad –at –ade säädelty, ohjattu
utbildning –en koulutus
bakom sig takanaan
delvis osittain
skaffa I hankkia
en ort 3 paikkakunta
varför tässä : jonka tähden
en gesäll 3 kisälli
flitigt ahkerasti
S:t Petersburg Pietari
Reval Tallinna
Stockholm Tukholma
en kunskap 3 tieto, monikossa myös taito
gynna I edistää, edesauttaa
gesällvandring –en-ar kisällinvaellus 
på medeltiden keskiajalla
vandra I iväg lähteä vaeltamaan
andra sidan Östersjön toiselle puolelle Itämerta
ännu längre bort vieläkin kauemmas
i praktiken käytännössä
ett språk man klarade sig på kieli jolla selviydyttiin
knappast omöjligt tuskin mahdotonta, hyvin mahdollista
umgås (i-å) olla tekemisissä, kanssakäymisissä
den ena – den andra toinen – toinen
plattyska alasaksin kieli(myöhäiskeskiajalla vaikuttaneen hansaliiton yhteiskieli)
strikt tiukasti, täsmällisesti
normerad –at –ade normitettu, säädelty
högsvenska ruotsin yleiskieli
högfinska suomen yleiskieli
förutom paitsi
biblisk –t –a raamatullinen
endast ainoastaan
höra II ihop med ngn kuulua yhteen jhk
religiös –t –a uskonnollinen
på ett annorlunda sätt toisenlaisella tavalla
konstig –t –a kummallinen
betyda II tarkoittaa
utan vaan
kommunicera I kommunikoida
väl hyvin
behöva II tarvita
en övning 2 harjoitus
förstå IV (o-å) ymmärtää
en murargesäll 3 muurarinkisälli
Sveaborg Suomen linna
ett fästningsbygge 4 linnoituksen rakennustyömaa
litteratur –en kirjallisuus
en boksamling 2 kirjakokoelma
ingå IV (i –å) i ngt sisältyä, kuulua jhk
en psalmbok 3 virsikirja
en postilla postilla, saarnakirja
med hjälp av dessa näiden avulla
öva I upp kehittää, harjaannuttaa
en gudstjänst 3 jumalanpalvelus
under och efter gt. jp:n aikana ja jälkeen
död –en kuolema
sälja (å –å) myydä
en egendom 2 omaisuus
på auktion huutokaupalla
ett rätt vanligt sätt melko tavallinen tapa
egentligen oikeastaan
en bokbindare 5 kirjansitoja
ett stånd 5 koju
en abc-bok 3 aapiskirja
en katekes 3 katekismus
hitta i löytää
en kramhandlare 5 rihkamakauppias
ville man ha jos halusi saada
något mer ovanligt jotakin vähän epätavallisempaa
gällde det att få tag i oli saatava käsiinsä
en kommissionär 3 välittäjä, kaupitsija
förmedla I välittää
en beställning 2 tilaus
en pastor 3 pastori
ta IV (o – a) hand om ngt huolehtia, hoitaa
utgående från ngt jkn pohjalta, perusteella
en leverans 3 toimitus
ta tid kestää kauan
i värsta fall pahimmassa tapauksessa
hinna IV (a –u) fram ehtiä perille
ypperlig –t –a oivallinen
ett tillfälle 4 tilaisuus
inte ens ei edes
känna till från förut tietää olevan olemassakaan
i synnerhet erityisesti
Sveaborgsofficerarna Suomen linnan upseerit
innehålla IV (ö –å) sisältää
utländsk –t –a ulkomainen
även myös
prästerskap –et papisto
gå under klubban mennä huutokaupattavaksi
förmånligt edullisesti
ropa I in huutaa huutokaupassa itselleen
läsvär/d –t –da lukemisen arvoinen
både – och sekä – että
aktuell –t –a ajankohtainen
en författare 5 kirjailija
en lärobok i finska suomen kielen oppikirja
även om vaikkakin
en hel del melko paljon
hur väl kuinka hyvin
åtminstone ainakin
verkar han ha varit vaikuttaa olleen
motiverad –at –ade motivoitunut
utveckla I kehittää
sina språkkunskaper kielitaitoaan
spatsera I omkring käveleskennellä
sorl –et sorina, kohina