INGET KRUT UTAN SALPETER


Striden var över, men fortfarande hördes enstaka kanonskott här och var. De dödade soldaterna bars bort och de sårade togs om hand av fältskärer. Krutröken låg tät över slagfältet.

Den vita röken eller vattendimman som så ofta finns avbildad på målningar av krigsskådeplatser från tiden före 1800-talet uppkom när svartkrutet brann av och reagerade med vattenångan i luften. Ihärdig skottlossning och eldgivning kunde få slagfältet att helt försvinna i rök, vilket ibland försvårade krigföringen. Man kunde också dra nytta av röken och dimman för att t.ex. flytta trupperna och överraska fienden.

För ett krigförande land som t.ex. Sverige var det ytterst viktigt att vara självförsörjande på svartkrut. Hade man inte svartkrut kunde man inte föra krig. Men hur tillverkade man krut?

Svartkrutet är en blandning av 10 % svavel, 15 % kol och 75 % salpeter eller kaliumnitrat. På krutbruken maldes beståndsdelarna till pulver, blandades, fuktades med vatten och formades till korn som torkades och polerades. För att krutbruken skulle kunna framställa svartkrut måste man försäkra sig om att man hade tillgång till den viktigaste beståndsdelen, salpeter. Framställningen av salpeter var därför en angelägen sak för kronan. Men varifrån fick man salpeter?

Framställningen av salpeter var en invecklad process som i allra högsta grad berörde bönderna i landet. Jorden under stallen och fähusen var nämligen värd sin vikt i guld. Jordmassan som var dränkt av urin från djuren utgjorde råmaterialet vid salpetertillverkningen. Den här jorden var så värdefull att Gustav Vasa bestämde att marken under stallen och fähusen tillhörde kronan!
Det tog tre till fyra veckor att framställa salpeter. Tillverkningen sköttes till en början av statliga ämbetsmän, så kallade kronosjudare, som reste runt i landet. Bönderna ogillade dem eftersom de grävde upp marken under stallen och fähusen. Med sig hade de stora kopparpannor i vilka de framställde salpetern. Bönderna måste bidra med kärl, ved, transporter samt kost och logi för kronosjudarna.

Kyrkoherden och politikern Anders Chydenius hörde till dem som talade för att kronan skulle ge upp sitt monopol på att framställa salpeter. Under de ibland rätt långa fredsperioderna var behovet av krut och därför också av salpeter mindre. Chydenius tyckte därför att det borde vara tillåtet för bönderna att fritt sälja och exportera sin salpeter till andra länder där behovet var större just då. Salpeterframställningen blev senare en fri näringsgren och en viktig inkomstkälla för bönderna i Finland och speciellt i Österbotten.

Om man inte ville gräva upp golvet i fähuset, vilket ju inte var så praktiskt, kunde man bygga en separat byggnad, en så kallad salpeterlada, där man kunde bereda den massa som behövdes. I ladan samlade man organiskt material, såsom jord, mossa och halm, och på detta hällde man urin från djuren. Massan vändes då och då så att allt säkert blev genomdränkt av urin. Sedan satte man massan i ett stort träkar och hällde vatten på alltsammans. Det var ungefär som att koka kaffe – man hällde vatten på en organisk massa och tog tillvara det som rann igenom. Efter några timmar tappade man ur karet genom att öppna en plugg som fanns längst nere på karet. Det som rann ut var den såkallade råsaften som skulle kokas. Råsaften hälldes över i en stor gryta. När man tände under grytan skulle man vara beredd att vakta över elden dag och natt i flera veckor. Efter hand som vattnet ångade bort fyllde man på med mera råsaft. Man kunde testa vätskans koncentration genom att kasta ner en potatis i den kokande vätskan. Om potatisen sjönk till botten skulle kokningen fortsätta, men om den flöt upp till ytan var den första sjudningen klar. Då tömdes grytans innehåll i träkar. Sedan påbörjades ett nytt kok tills all råsaft var förbrukad.

Stanken var obeskrivlig. Ammoniaken frätte i näsan och ögonen rann. Att koka eller sjuda salpeter var inget för dem med känsligt luktsinne. Ändå var det en bra inkomstkälla för dem som stod ut med stanken. Pecunia non olet!

Vedåtgången var stor och det krävdes en andra kokning för att salpetern skulle fällas ut. För att prova halten användes en graderad mätsticka. Ju högre stickan flöt desto kraftigare var lagen i grytan. Till sist doppade man en trästicka i den kokande lagen och lät vätskan droppa från stickan ned på en kniv eller en yxa. När droppen stelnade som fett var koket klart.

Sedan öste man upp lagen i träkar, en tum över botten i varje. När lagen kallnade sjönk saltet till botten medan salpetern flöt upp. Den var vit och skummades av som grädde. Den gräddlika salpetern lades på bräder för att torka. När salpetern torkat kunde man testa den genom att slänga en nypa av den på glöden. Om den brann med lugn blå låga var den förstklassig, om den däremot sprätte och knastrade på glöden innehöll den salt och måste kokas om.

Den färdiga salpetern såldes till krutbruken i Sverige eller kanske till Östermyra, där ett av få krutbruk i Finland låg. Därifrån fortsatte den sin väg till svartkrutet, till ammunitionen och till slagfälten. Soldaterna som andades in röklukten på slagsfältet och i värsta fall föll för kulorna var kanske de samma som en gång sjudit salpetern.

Maren Jonasson
Redigeringsdatum 14.1.2008

 

Ordlista

(Ladda ner i PDF-format)

krut –et ruuti
utan ilman
salpeter –n salpietari
en strid 3 taistelu
över ohi
fortfarande edelleen, jatkuvasti
enstaka yksittäinen, hajanainen
ett kanonskott 5 kanuunan-, tykinlaukaus
död/ad –at –ade tapettu
en soldat 3 sotilas
bära IV (a – u) bort kantaa pois
de sårade haavoittuneet
ta IV (o – a) hand om ngt huolehtia, pitää huolta
en fältskär 3 välskäri, haavuri
krutrök –en ruudin savu
ligga IV (å – e) tät levätä sankkana
ett slagfält 5 taistelukenttä
rök –en savu
vattendimma –n vesisumu
finns avbildad on kuvattuna
en målning 2 maalaus
en krigsskådeplats 3 sotanäyttämö
uppkomma IV (o – o) syntyä, muodostua
svartkrut –et mustaruuti
brinna IV (a – u) av palaa poikki, laueta
reagera I reagoida
vattenånga –n vesihöyry
luft –en ilma
ihärdig –t –a hellittämätön, jatkuva
skottlossning –en laukaustenvaihto
eldgivning –en tulitus
få ngt att helt försvinna saada jku kokonaan häviämään
ibland joskus
försvåra I vaikeuttaa
krigsföring –en sodankäynti
dra nytta av ngt hyötyä jstk
dimma –n sumu
flytta I siirtää
en trupp 3 joukko, joukko-osasto
överraska I yllättää
en fiende 3 vihollinen
ett krigförande land sotaakäyvä maa
t.ex. = till exempel esimerkiksi
det var ytterst viktigt oli äärimmäisen tärkeää
självförsörjande på ngt omavarainen jnk suhteen
hade man inte jos ei ollut
föra II krig 5 käydä sotaa
tillverka I valmistaa
en blandning 2 sekoitus
svavel, svavlet rikki
kol –et hiili
kaliumnitrat –et kaliumnitraatti
ett krutbruk 5 ruutitehdas
mala, mal, malde, malt jauhaa
en beståndsdel 2 ainesosa
pulv/er –ret jauhe, pulveri
blanda I sekoittaa
fukta I med vatten kostuttaa vedellä
forma I muotoilla
ett korn 5 jyvä
torka I kuivata
polera I kiillottaa
framställa II valmistaa
försäkra I sig om ngt varmistua jstk
ha tillgång till ngt olla saatavilla jtk
en framställning 2 tekeminen, valmistaminen
därför siksi
angeläg/en –et –na tärkeä
en sak 3 asia
kronan kruunu, valtio
inveckl/ad –at –ade monimutkainen
en process 3 prosessi, tapahtumasarja
i allra högsta grad mitä enimmässä määrin, mitä enimmin
beröra II ngn koskea jtk, liikuttaa jtk
en bonde –n, bönder –na talonpoika
jord –en -ar maaperä, maa, multa
ett stall 5 talli
ett fähus 5 navetta
nämligen nimittäin
värd sin vikt i guld painonsa arvoinen kultaa
jordmassa –n maa-aine, -massa
dränkt av urin från djuren eläinten virtsan kyllästämä
utgöra IV (o – o) olla, muodostaa
råmaterial –et raaka-aine
salpetertillverkning –en salpietarinvalmistus
värdefull –t –a arvokas
Gustav Vasa Kustaa Vaasa (Ruotsin kuningas 1523 –1560)
bestämma II määrätä
en mark –en maa
under alla
tillhöra II ngn kuulua jllk
det tog tre till fyra veckor kesti kolmesta neljään viikkoa
sköta II hoitaa
till en början aluksi
en statlig ämbetsman –nen, -män valtion virkamies så kall/ad –at –ade niin kutsuttu
en kronosjudare 5 kruunun keittäjä
resa runt i landet kierrellä ympäri maata
ogilla I ngn olla pitämättä, paheksua
gräva II upp marken kaivaa, kääntää maa
en kopparpanna 1 kuparipannu, -kattila
bidra med ngt osallistua antamalla jtk
ett kärl 5 astia
ved –en halot, polttopuut
en transport 3 kuljetus
samt sekä
kost och logi ruoka ja asunto
en kyrkoherde 2 kirkkoherra
en politiker 5 poliitikko
höra II till ngn kuulua jhk
tala I för ngt puhua jnk puolesta
ge upp luopua
ett monopol 5 på ngt monopoli, yksinoikeus jhk de rätt långa fredsperioderna aika pitkät rauhanjaksot ett behov 5 av ngt jnk tarve
det borde vara tillåtet pitäisi olla sallittua
fritt vapaasti
sälja, -er, sålde, sålt myydä
exportera I viedä maasta
en näringsgren 2 elinkeino
en inkomstkälla 1 tulolähde
ett golv 5 lattia
praktisk –t –a käytännöllinen
bygga II rakentaa
separat erillinen, erillis-
en byggnad 3 rakennus
en salpeterlada 1 salpietarilato
bereda II valmistaa, muokata
samla I kerätä
organisk –t –a orgaaninen, eloperäinen
så som kuten
mossa –n -or sammal
halm –en olki
hälla II kaataa
vända II kääntää
då och då silloin tällöin
säkert varmasti
genomdränkt av urin läpikotaisin virtsalla kyllästetyksi
sedan sitten
sätta –er, satte, satt asettaa, panna
ett träkar 5 puuamme
på alltsammans kaiken päälle
ungefär suunnilleen
koka I keittää
ta IV (o – a) tillvara ottaa talteen rinna –er, rann,
runnit igenom valua, juosta läpi
en timme 2 tunti
tappa I ur tyhjentää
ett kar 5 amme
genom att öppna avaamalla
en plugg 2 tappi, tulppa
längst nere på karet ammeen pohjassa
råsaft –en raakamehu
en gryta 1 pata
tända II under grytan sytyttää tuli padan alle
vara beredd olla valmiina
vakta I vahtia
eld –en tuli
dag och natt yötä päivää
efter hand vähitellen
ånga I bort höyrytä pois
fylla II på med ngt lisätä jtk
testa i testata
vätska –n neste
koncentration –en väkevyys, pitoisuus
genom att kasta heittämällä
en potatis 2 peruna
kokande kiehuva
sjunka –er, sjönk, sjunkit upota, vajota
en botten 2 pohja
kokning –en keittäminen
fortsätta –er, -satte, -satt jatkaa
flyta -er, flöt, flutit upp nousta pinnalle
en yta 1 pinta
sjudning –en keitos
klar –t –a selvä, valmis
tömma II tyhjentää
ett innehåll 5 sisältö
påbörja I aloittaa
tills kunnes
förbruk/ad –at –ade käytetty, kulutettu
stank –en löyhkä, lemu
obeskrivlig –t –a sanoinkuvaamaton
ammoniak –en ammoniakki
fräta II syövyttää
en näsa 1 nenä
ögonen rann silmät valuivat, vuosivat
inget för dem med ei mitään niille joilla oli
känsligt luktsinne herkkä hajuaisti
som stod ut med stanken jotka kestivät / sietivät lemun
Pecunia non olet ! (latin) raha ei haise
vedåtgång –en halkojen menekki
det krävdes vaadittiin
fällasII ut saostua
prova I halten kokeilla pitoisuutta, laatua
använda II käyttää
en graderad mätsticka 1 asteisiin jaettu mittatikku
ju – desto mitä – sitä
ju högre stickan flöt mitä korkeammalla tikku kellui
desto kraftigare var lagen sitä vahvempi oli liemi
till sist lopuksi
doppa I kastaa
en trästicka 1 puutikku
lag –en liemi, neste
låta –er, lät, låtit antaa, sallia
droppa I tippua
en kniv 2 puukko
en yxa 1 kirves
en droppe 2 tippa, pisara
stelna I jähmettyä
som fett kuin rasva
ösa II upp ammentaa keittoa
en tum tuuma
kallna I jäähtyä
sjunka –er, sjönk, sjunkit upota, vajota
salt –et suola
medan kun taas
skummades av kuorittiin pois
som grädde kuin kerma
gräddlik –t –a kermamainen
lägga –er, lade, lagt asettaa, panna
ett bräde –t –r lauta
torka I kuivua
genom att slänga paiskaamalla
en nypa hyppysellinen, hiukan
glöd –en hehkuva hiillos
brinna –er, brann, brunnit palaa
lugn –t –a rauhallinen
en låga 1 liekki
förstklassig –t –a ensiluokkainen
däremot sitä vastoin
sprätta II räiskähtää
knastra I ratista, narskua
innehålla IV (ö – å) sisältää
koka I om keittää uudelleen
ett krutbruk 5 ruutitehdas
Östermyra Seinäjoki
ett av få yksi harvoista
en ammunition 3 ampumatarvikkeet, ammukset
andas I in hengittää sisään, keuhkoihin
röklukt –en savunhaju
i värsta fall pahimmassa tapauksessa
falla för kulorna kaatua, kuolla kuuliin