II Skrivövningar

 
1. Skriv en dialog mellan bonden Hans Henriksson och kronosjudaren Jöns Falk.
Jöns kommer till Hans gård för att sjuda salpeter. Hans måste transportera kopparpannorna med sin häst, ge kärl och ved till kokning, Hans måste också ge Jöns kost och logi så länge sjudningen pågår.
 
 

2. Du är journalist på Aftonbladet och gör en tidsresa till 1600-talet. Du hamnar i Österbotten i Närpes socken. Din uppgift är att intervjua bönder och kronosjudare som kommit i konflikt med varandra. Hur såg det ut i byn och på gårdarna? Hurdan var stanken nära salpeterhuset? Hurdan konflikt var det fråga om och hurdana svar fick du till dina frågor och hurdana blev svaren? Skriv din rapport till tidningen!

 

Sociala konflikter


Sjudarna var inte alltid väl sedda när de kom till de olika byarna. Speciellt lär de finska sjudarna ådragit sig klagomål. Kung Karl IX läxar upp dessa sjudare i en förordning given i Åbo 1602 där han säger att "Saltpetter-Siudarne hafva icke allenast haft en hop drängar, som dragit ut på landet, platsat och plågat bönderne och tagit af dem hvad dem hafver lyst, mycket mer än deras beställning medgifvit....Men den Salpetter man för all denna bekostnad skulle hafva igän, har varit litet och intet, både för Salpetter-Siudarnes oflit, hwilke, då de utbekommit sin del, föga sett till Kronans bästa, som ock för deras otrohet, i det de hemligen sållt Salpetter til deras egen nytta". Kungen tillägger att "hushållningen icke varit aldeles så elak vid de Svänske Sjuderi-värken". Men forskning visar att svinnet även vid de svenska sjuderierna var relativt stort. En stor "svart" handel skedde säkerligen. Egen framställning av svartkrut skedde säkert till jakt Vad det gäller Sydsverige, så fanns snapphanarna just i Göingebygden med omgivningar och dessa hade säkerligen behov av krut.