FINNAR I STOCKHOLM


År 1462 var Heikki Finne den största skattebetalaren i Stockholm, det svenska rikets huvudstad. Även några av stadens rådmän hade rötter i Finland. Så mycket mer vet vi inte om Heikki Finne och de tidiga finnarna i Stockholm, men deras namn vittnar om att finnar ända sedan medeltiden har bott och arbetat i staden. Från 1600-talet framåt kan man med säkerhet säga att finnar har utgjort ett centralt inslag i Stockholms gatubild. En av de stadsdelar där finnarna gärna bosatte sig var Södermalm, den gamla arbetarstadsdelen som i dag är känd som Stockholms mest ungdomliga och trendiga del. Ovanför Stadsgårdskajen, där tusentals färjpassagerare från Finland dagligen stiger i land, höjer sig det ståtliga Katarinaberget. Invid den likaså ståtliga Katarinakyrkan som står uppe på berget har man rest en minnessten som vittnar om finnarnas historia i området. Stenen har inskriften ”Täällä lepäävien suomalaispolvien muistoksi – Till minne av tusende finnar här jordade 1600–1800”.

De finnar som på 1600- och 1700-talen bosatte sig på Södermalm sysselsatte sig som t.ex. byggnadsarbetare. Många var även sjömän, hamnarbetare och fiskare. Det var i huvudsak fiskare från Finland som fram till mitten av 1800-talet försåg invånarna i Stockholm med fisk. Finnarnas andel av fiskarna var så stor att man i folkmun allmänt började tala om ”notfinnar” som beteckning på de fiskare som bedrev notfiske. Att fiska med not var en fångstmetod som gick ut på att fisken stängdes inne med hjälp av ett nät som drogs in mot land eller mot ett fartyg. Förutom fisk transporterades även andra livsmedel, t.ex. kött, från den östra rikshalvan till Stockholm. Man kan alltså säga att finnarna genom tiderna har påverkat svenskarnas matvanor, även om detta knappast är något man har varit medveten om.

 

Förutom som fiskare gjorde finnarna i Stockholm sig kända som skickliga sjömän och skeppsbyggare. Då Sverige under 1600-talet blev en europeisk stormakt var det viktigt att bygga en mäktig örlogs- och handelsflotta. Finnar deltog i byggandet av många av fartygen, bland annat av regalskeppet Wasa. Wasa var sin tids största krigsfartyg, men dess historia blev kort och tragisk. Skeppet sjönk strax utanför varvet i Stockholm under sin jungfrufärd den 10 augusti år 1628, bara några minuter efter att det hade sjösatts. Först år 1961 lyckades man bärga Wasa som man numera kan beskåda som ett restaurerat museifartyg på Djurgården. Talande för finnarnas roll inom sjöfarten är dock att de tre dykare som på 1660-talet som de första fick rätt att försöka plocka upp föremål från skeppet var tre finnar. Dessa hette Johann Finne, Johan Hindriksson och Johan Nilsson-Printz.

Beger man sig från Södermalm mot Stockholms nuvarande centrum kommer man till Gamla stan. Gamla stan ligger på Stadsholmen, den ö på vilken Stockholm grundlades på 1200-talet. Strax efter Slussen som skiljer Södermalm från Gamla stan ligger Skeppsbrokajen, varifrån man kan ta färjan till Djurgården. Det var vid Skeppsbrokajen som alla fartyg som anlände till rikets huvudstad från den östra rikshalvan lade till. Länge fick kajen i folkmun heta ”finnarnas kaj”, och många finnar som flyttade till Stockholm bosatte sig i dess närhet. De smala medeltida gator som löper från de centrala delarna av Gamla stan ner mot Skeppsbron hade under 1600- och 1700-talen ett starkt finskt inslag. Ju närmare kajen man kom, desto mera finska kunde man höra. När det finska inslaget var som starkast kunde en besökare nästan föreställa sig att han befann sig i en finsk stad.

Fortsätter man sin färd till andra sidan av Gamla stan kommer man till Slottsbacken. Detta område har historiskt utgjort det svenska rikets absoluta maktcentrum. Storkyrkan representerar den andliga och kyrkliga makten medan den världsliga makten representeras av det kungliga slottet och riksdagen. De svenska kungarna anställde gärna finnar som tjänstefolk, eftersom de ansågs vara pålitliga och flitiga. Tidigt uppstod invid det kungliga slottet Tre Kronor ett ”finskt kvarter”. Efter att Tre Kronor totalförstördes i en eldsvåda år 1697 uppfördes det nuvarande slottet på dess plats, och mitt emot slottet på andra sidan Slottsbacken står i dag den finska kyrkan. Gudstjänster på finska har allt sedan 1500-talet förrättats i Stockholm. I själva verket hölls de allra första gudstjänsterna någonsin på det finska språket här. Till en början höll den finska församlingen till i en f.d. dominikansk klosterkyrka vid Järntorget, för att därefter under en längre tid flytta runt mellan flera olika adresser i Gamla stan. År 1725 fick finnarna äntligen en egen kyrka mitt emot slottet, i vilken Stockholms finska församling verkar ännu i dag. Den finska kyrkans läge i Stockholms och hela Sveriges kulturella och politiska centrum avspeglar på ett tydligt sätt den viktiga roll Finland och finnarna har haft i landets historia.

Huvudstäder som ekonomiska, politiska och kulturella centra har alltid lockat folk. Människor har sökt sig till huvudstäder för att de i dem har sett en möjlighet till utkomst och utbildning. Liksom finländare i dag dras till Helsingfors med omnejd och under ryska tiden drogs till S:t Petersburg, drogs de fram till år 1809 och även därefter till Stockholm. Över Ålands hav var vägen från Åbo till Stockholm kort. Den region i Finland som ännu idag heter Egentliga Finland låg från medeltiden fram till riksskilsmässan år 1809 i det vidsträckta svenska rikets centrum. Att finska talades i Stockholm var lika naturligt som att det i Finlands kusttrakter talades svenska.

Johanna Wassholm
Redigeringsdatum 14.1.2008

 

Ordlista

(Ladda ner i PDF-format)

en skattebetalare 5 veronmaksaja
även myös, -kin
en rådman –nen, -män –nen raatimies,(Ruots. käräjäoikeuden tuomari)
en rot –en, rötter –na juuri
vittna I om ngt todistaa jstk
ända sedan medeltiden aina keskiajalta asti
framåt eteenpäin
med säkerhet varmuudella
utgöra (o-o) olla, muodostaa
ett inslag 5 osuus, lisä, piirre
en gatubild 3 katukuva
en stadsdel 2 kaupunginosa
där jossa (sivulauseen alussa)
gärna mielellään
bosätta epäs. (a-a) sig asettua asumaan
Södermalm kaup.osa Vanhan kaup eteläpuolella
en arbetare 5 työläinen
kän/d –t –da tunnettu
ungdomlig –t –a nuorekas
trendig –t –a muodikas
ovanför yläpuolella
Stadsgårdskajen Viking-lauttojen terminaalialue
en kaj 3 (satama)laituri
tusentals tuhansittain
en färjpassagerare 5 lauttamatkustaja
dagligen päivittäin
stiga IV (e –i) i land nousta/astua maihin
höja II sig kohota
ståtlig –t –a komea, tyylikäs
Katarinaberget Katariinan kallio
Katarinakyrkan Katariinan kirkko
uppe på berget ylhäällä kalliolla
resa II pystyttää
en minnessten 2 muistokivi
ett område 4 alue
en sten 2 kivi
en inskrift 3 kaiverrus
jorda I haudata
sysselsätta epäs. (a –a) sig työllistää itsensä
en byggnadsarbetare 5 rakennustyöläinen
en sjöman –nen, -män –nen merimies
en hamnarbetare 5 satamatyöläinen
en fiskare 5 kalastaja
i huvudsak etupäässä, pääasiassa
fram till ngt aina jhk asti
förse IV (å – e) varustaa
en invånare 5 asukas
en andel 2 osuus
i folkmun kansan suussa
allmänt yleisesti
en "notfinne" 2 "nuottasuomalainen"
en beteckning 2 på ngn jonkun merkki, nimitys
bedriva IV (e – i) harjoittaa
notfiske –t nuottakalastus
en not 2 nuotta
en fångstmetod 3 pyyntikeino
gå ut på ngt tähdätä jhk; perustua jhk
stänga II inne sulkea sisään
med hjälp av ngt jkn avulla
ett nät 5 verkko
dra IV (o – a) in mot land vetää maihin
ett fartyg 5 alus
förutom paitsi
ett livsmedel elintarvike
kött –et liha
den östra rikshalvan itäinen valtakunnan puolisko (=Suomi)
genom tiderna kautta aikojen
påverka I ngn, ngt vaikuttaa jhk
en matvana 1 ruokatottumus, -tapa
även om vaikka(kin)
knappast tuskin
vara medveten om ngt olla tietoinen jstk
skicklig –t –a taitava
en skeppsbyggare 5 laivanrakentaja
europeisk –t –a eurooppalainen
en stormakt 3 suurvalta
viktig –t –a tärkeä
bygga II rakentaa
mäktig –t –a mahtava
en örlogsflotta1 sotalaivasto
en handelsflotta 1 kauppalaivasto
delta IV (o – a) i ngt osallistua jhk
byggande –t rakentaminen
regal kuninkaallinen
ett krigsfartyg 5 sotalaiva
dess sen
en historia 3 historia, tarina
kort - -a lyhyt
ett skepp 5 laiva
sjunka IV (ö – u) upota, vajota
utanför ulkopuolella
ett varv 5 telakka
under sin jungfrufärd neitsytmatkallaan
sjösätta epäs. (a –a) laskea vesille
först vasta
lyckas I onnistua
bärga I pelastaa, nostaa ylös
numera nykyään
beskåda I katsella
ett restaurerat museifartyg entisöity museolaiva
Djurgården Tukholman kaupunginosa (saari)
talande paljon puhuva, merkitsevä, vakuuttava
en roll 3 osa, asema, merkitys, tehtävä
inom sjöfaten merenkulun alalla, merenkulussa
dock kuitenkin
en dykare 5 sukeltaja
som de första ensimmäisinä
få rätt att göra ngt saada oikeus tehdä jtk
plocka I upp poimia, kerätä
ett föremål 5 esine
Beger man sig Jos lähtee
nuvarande nykyinen
Gamla stan Tukholman vanhin kaupunginosa
en ö 2 saari
grundlägga epäs. (a –a) perustaa
Strax efter Slussen heti Slussenin jälkeen
skilja II ngt från ngt erottaa jku jstk
varifrån tässä: josta (sivulause)
ta IV (o – a) färjan mennä lautalla
anlända II saapua
ett rike 4 valtakunta
lägga epäs.(a – a) till kiinnittyä laituriin
länge kauan
en kaj 3 (satama)laituri
flytta I till muuttaa jhk
närhet –en läheisyys
smal –t –a kapea
medeltida keskiaikainen
en gata 1 katu
löpa II kulkea, mennä, juosta
ner alas
ett inslag 5 vivahde, piirre, osuus
ju närmare – desto mera mitä lähemmäs – sitä enemmän
som starkast vahvimmillaan
en besökare 5 kävijä, vierailija
föreställa II sig kuvitella
Fortsätter man sin färd Jos jatkaa matkaansa
ett maktcentrum vallan keskus
Storkyrkan Suurkirkko
representera I edustaa
andlig –t –a hengellinen
kyrklig –t –a kirkollinen
medan kun taas
världslig –t –a maallinen
det kungliga slottet kuninkaan linna
riksdag –en eduskunta, valtiopäivät
anställa II palkata
tjänstefolk –et palvelusväki
de ansågs vara heidän katsottiin olevan
pålitlig –t –a luotettava
flitig –t –a ahkera
tidigt varhain
uppstå IV (o –å) syntyä
invid vieressä, vierestä, viereen
ett kvarter 5 kortteli
totalförstöras II tuhoutu täysin
en eldsvåda 1 tulipalo
uppföra II rakentaa, rakennuttaa
mitt emot vastapäätä
på andra sidan toisella puolella
stå IV (o – å) seistä, olla
en gudstjänst 3 jumalanpalvelus
allt sedan 1500-talet aina 1500-luvulta lähtien
förrätta I toimittaa, suorittaa
i själva verket itse asiassa
hålla IV (ö – å) pitää
de allra första kaikkein ensimmäiset
någonsin koskaan
på det finska språket suomen kielellä
till en början aluksi
hålla till olla, oleskella
en församling 2 seurakunta
f.d. (=före detta) entinen
en dominikansk klosterkyrka dominikaaninen luostarinkirkko
under en längre tid pitkähkön ajanjakson
flytta runt muuttaa ympäriinsä
mellan flera olika adresser osoitteesta toiseen
äntligen lopulta
verka I vaikuttaa, toimia
ett läge 4 sijainti
avspelga I kuvastaa
på ett tydligt sätt selvällä tavalla
en viktig roll tärkeä merkitys
alltid aina
locka I houkutella
söka II sig till ngt hakeutua jhk
en möjlighet 3 mahdollisuus
utkomst –en toimeentulo
utbildning –en –ar koulutus
liksom kuten
dras IV (o – a) till ngt etsiytyä, hakeutua jhk
Helsingfors med omnejd Helsinki ja sen ympäristö, lähistö
under ryska tiden Venäjän vallan aikana
S:t Petersburg Pietari
över Ålands hav Ahvenanmeren yli
Åbo Turku
en region 3 alue, seutu
Egentliga Finland Varsinais – Suomi
ligga epäs. (å – e) olla, sijaita
från medeltiden keskiajalta lähtien
riksskilsmässan valtakunnanpuoliskojen eroaminen
vidsträckt - -a laaja, laajalle ulottuva
naturlig –t –a luonnollinen
en kusttrakt 3 rannikkoseutu