MALIN OCH GRELS. EN SOLDAT FRÅN SATAKUNTA OCH HANS FAMILJ UNDER TRETTIOÅRIGA KRIGET


Kriget var regel, freden undantag i Sverige och Finland under hela stormaktstiden. Genom kriget uppstod den starka staten med ett behov att kontrollera allt och alla. Det räckte inte längre med att kronan som förr beskattade jorden. Nu måste statsmakten också få veta vad som fanns i böndernas fähus, bodar, stugor och kammare. Nya skatter lades på förmögenhet, hushåll och individer. År 1620 infördes en ny skatt på boskap och utsäde, och 1625 började man kräva in kvarntull på all spannmål som maldes i riket. Vid mitten av 1630-talet omvandlades kvarntullen slutgiltigt till en personskatt, de så kallade mantalspengarna. År 1622 introducerades lilla tullen, en avgift på alla varor som fördes in från landsbygden till staden för försäljning Vid de ofta återkommande utskrivningarna valdes en av tio vuxna, friska män ut att tjäna fosterlandet som fotsoldat.

Utskrivningarna och den stora dödligheten bland soldater stod för en skrämmande stor åderlåtning av den vuxna manliga befolkningen. De årliga förlusterna har beräknats till tre promille av befolkningen, vilket låter väldigt litet, men konsekvenserna var i själva verket mycket betydande. Proportionerna mellan könen försköts. Det uppstod brist på vuxna män i byarna, och de som blev kvar måste arbeta hårdare än förr. Arbetsuppgifterna på en bondgård var uppdelade mellan könen, men kvinnorna kunde ersätta männen. Kvinnorna lärde sig köra med häst och vagn, och de plöjde åkern lika skickligt som männen.
 
Det är tack vare centralmaktens strävan efter insyn som vi vet så pass mycket om vanliga människor i 1620-talets svenska rike. Åtminstone fragment av olika öden blir synliga i det stora arkivmaterial som den statliga förvaltningen producerade. En av de många kvinnor vars livsöde på ett avgörande sätt formades av statsmakten hette Malin. Om hennes bakgrund får vi inte veta mera än att hennes far hette Mårten. Följaktligen kallades hon Malin Mårtensdotter när hennes namn av någon orsak skrevs ned. Hon bodde i Leistilä by i Ulvsby socken, som hörde till nedre Satakunta härad i Finland.
   
Malin deltog i ”allmänt laga häradsting” i Ulfsby i början av september år 1624. Mötesprotokollets text är kortfattad, men den ger konturerna av ett livsöde. Malin levde i ovisshet. Hennes man var soldat och hade gått ut i kriget. Hon visste inte om mannen, vars namn inte nämns i handlingarna, levde eller var död. Hon var besviken och missnöjd. Mannen hade en bror som hette Tomas Eriksson och var bonde i Leistilä. Bröderna hade tydligen kommit överens om att Malins man skulle bli knekt. Villkoret var att Tomas garanterade Malin och resten av familjen drägliga existensvillkor. Men Tomas vägrade infria sitt löfte. Malin lät sig inte nöja med detta utan sökte stöd vid tinget för sina krav på Tomas. Nämnden genomförde en undersökning av förhållandena och drog sina slutsatser. Knekthustrun vann målet. Tomas dömdes att sätta tak på det pörte där Malin och hennes barn bodde eller skulle bo.
       
Hur gick det sedan? Är det möjligt att följa Malins och hennes familjs vidare öden? Under rubriken ”är för sig själv” i mantalslängderna 1634 från Ulfsby socken har antecknats en Malin som uppges vara knekthustru i Leistilä by. Samma kvinna uppträder också i mantalslängderna från de följande åren. I familjen fanns också åtminstone ett barn, en flicka som hette Agnes. Hur kan vi med säkerhet veta att det är fråga om samma Malin, i all synnerhet som namnet var vanligt i byn? Det kan vi inte. Full visshet kan inte nås, men mer talar för än emot. Det är fråga om en kvinna med samma namn i samma by, och i båda fallen – såväl 1624 som tio år senare – en knekthustru med åtminstone ett barn. Malin var inte alldeles utfattig. Enligt boskapslängden för år 1635 och 1636 ägde hon en ko. Efter år 1638 saknas alla uppgifter om Malin.
   
Malin kallades knekthustru och inte knektänka i mitten av 1630-talet. Mannen bör alltså ha varit vid livet. Var det verkligen så? Om han var soldat redan år 1624 borde han rimligen ha dukat under för sjukdomar redan för länge sedan. Kan Malins man ha varit en av de få knektar som överlevde – mot alla odds?   

Soldater som kom hem från kriget kunde ha svårt att anpassa sig till sin gamla vardag. De uppträdde ofta våldsamt när de var hemma. En sådan soldat var Grels Eriksson från Leistilä. Han dömdes vid tinget hösten 1630 till tre mark i böter. I ett slagsmål hade han gett en man från en grannby ett blåmärke. Kan denne Grels ha varit Malins man som återvänt från kriget? Det verkar så. Han kan mycket väl ha varit bror till bonden Thomas, eftersom båda två hade en far med namnet Erik. Grels blev knekt i början av 1620-talet och han var troligen med redan år 1621 när Riga belägrades och intogs. När Malin gick till tings hösten 1624 var han kvar i Riga. Han återvände till hembyn med sitt regemente år 1626, men det blev bara ett kort besök. Redan samma år måste han på nytt ut i kriget mot Polen, som nu fördes i Preussen. Han överlevde också det och återvände hem efter tre år i olika garnisoner.
   
År 1631 gick han ut i det stora kriget i Tyskland för att aldrig mer återse sin hemby. Han var i Stralsund och i Stettin med sitt kompani i garnisonstjänst åren 1631–42 och blev ganska snart befordrad till korpral. Sommaren 1642 lämnade regementet Stralsund och deltog i den svenska huvudarméns operationer, under ledning av fältmarskalk Lennart Torstensson. Grels upplevde bland annat det stora slaget vid Leipzig den 23 oktober 1642.
   
Makrokriget gav spelrum för mikrokriget inom människokroppen. När soldater fördes samman under ofta mycket primitiva förhållanden kunde sjukdomarna härja fritt. Det var få förunnat att klara sig med livet i behåll och återvända som ärrad och ärad veteran. Grels hörde till den lilla grupp som ingenting tycktes bita på. Sjukdomarna härjade med förödande resultat också inom hans kompani och regemente, som allra värst år 1638. Regementets tid i huvudarmén från och med sommaren 1642 visade sig bli en dödsmarsch. När Grels kompani lämnade Stralsund innefattade det 147 vanliga soldater. Ett år senare hade över hälften av dem, 78 man, dött, och ett dussin hade rymt. Det var främst sjukdomarna som skördade liv. Endast nio man hade dött ”för Leipzig”. Rullorna i Krigsarkivet i Stockholm talar sitt entydigt dystra språk.
   
Hösten 1644 tågade Torstensson med sin armé norrut mot Danmark. Då var Grels inte längre med. Han var veteran och immun mot det mesta, men tydligen inte mot allt. Den sista upplysningen som står att finna om honom i rullorna är att han var sjuk. Därför blev han kvarlämnad i staden Boizenburg vid Elbe den 27 augusti 1643. Hans namn finns inte med bland dem som återvände till Finland när kriget var slut.
   
Vi får aldrig veta när och hur Malin fick besked om vad som hade hänt med Grels. Än mindre vet vi vad hon tänkte och kände. Hon var van att klara sig själv – det råder det inget tvivel om. Under mer än tjugo års tid i krig hade mannen inte varit hemma mer än två korta perioder.
Nils Erik Villstrand
Redigeringsdatum 14.1.2008

 

Ordlista

(Ladda ner i PDF-format)

trettioåriga kriget 30-vuotinen sota (16?? – 16??)
ett krig 5 sota
en regel 3 sääntö
en fred 3 rauha
ett undantag 5 poikkeus
stormaktstid –en suurvallan aika
genom kautta, välityksellä
uppstå – r, -stod, stått syntyä
stark –t –a vahva
en stat 3 valtio
med tässä: jolla oli
ett behov 5 tarve
kontrollera I kontrolloida, valvoa, hallita
räcka II riittää
inte längre ei enää
som förr kuten aikaisemmin
beskatta I verottaa
jord –e maa
statsmakt- en valtiovalta
en bonde –en, bönder –na talonpoika
ett fähus 5 navetta
en bod 2 aitta
en stuga 1 tupa, mökki
en kammare 2 tai 5 huone, kammio
en skatt 3 vero
lägga –er, lade, lagt på ngt määrätä jllk
en förmögenhet 3 omaisuus, varallisuus
ett hushåll 5 kotitalous
en individ 3 yksilö
införa II ottaa käyttöön, saattaa voimaan
boskap –en karja
utsäde –t siemenvilja, kylvösiemen
kräva II in vaatia
kvarntull –en myllytulli
spannmål –et vilja
mala II jauhaa
ett rike 4 valtakunta
vid mitten av ngt jnk puolivälissä
omvandla I muuttaa
slutgiltigt lopullisesti
en personskatt 3 henkilövero
så kall/ad –at –ade niin kutsuttu
mantalspengar- na henkiraha, manttaaliraha
lilla tullen pikku tulli
introducera I ottaa käyttöön
en avgift 3 maksu
en vara 1 tavara
föra II tuoda
från landsbygden maaseudulta
för försäljning myytäväksi, myyntiä varten
ofta återkommande usein toistuva
utskrivning –en sotaväenotto
välja –er, valde, valt ut valikoida, poimia
vux/en –et –na aikuinen
frisk –t –a terve
tjäna I palvella
ett fosterland 3 isänmaa
som fotsoldat jalkasotilaana
dödlighet –en kuolleisuus
stå –r, stod, stått för ngt tarkoittaa jtk
skrämmande pelottava
en åderlåtning 2 nylkeminen, riisto
manlig –t –a miehinen, mies-
en befolkning 2 väestö
årlig –t –a vuotuinen
en förlust 3 tappio
beräkna I laskea, arvioida
låta IV (ä – å) kuulostaa
en konsekvens 3 seuraus
i själva verket itse asiassa
betydande merkittävä
proportionerna mellan könen sukupuolten väliset mittasuhteet
förskjutas IV (ö – u) mennä sijoiltaan, pois tasapainosta
brist på ngt puute jstk
en by 2 kylä
bli IV (e – i) kvar jäädä jäljelle
förr ennen
en arbetsuppgift 3 työtehtävä
en bondgård 2 maatalo
vara uppdel/ad –at –ade olla jaettu
mellan könen sukupuolten kesken
en kvinna 1 nainen
ersätta –er –satte, -satt korvata
lära II sig oppia
köra II med häst ajaa hevosella
en vagn 2 vaunu
plöja II kyntää
en åker 2 pelto
skicklig –t –a taitava
tack vare ngn/ngt jnk ansiosta
centralmakt –en keskusvalta
en strävan, strävan efter ngt jnk tavoittelu
insyn –en tarkkailu, valvontamahdollisuus
så pass mycket niin paljon
vanlig –t –a tavallinen
ett rike 4 valtakunta
åtminstone ainakin
ett fragment 5 katkelma, palanen
ett öde 4 kohtalo
bli synlig –t –a tulla näkyviin
ett arkivmaterial 5 arkistomateriaali
statlig –t –a valtiollinen
en förvaltning 2 hallinto
producera I tuottaa
vars jonka
ett livsöde 4 elämänkohtalo
formades av statsmakten valtiovalta muovasi
en bakgrund 3 tausta
följaktligen siis, näin ollen
av någon orsak jostakin syystä
bo III asua
en by 2 kylä
Ulfsby Ulvila
en socken 2 pitäjä
nedre Satakunta Ala – Satakunta
härad –et 5, tai –en 3 kihlakunta deltog haki itselleen oikeutta
"allmänt laga häradsting" Ulvilan kihlakunnan varsinaisilla käräjillä
häradsting kihlakunnan käräjät
mötesprotokoll –et 5 kokouspöytäkirja
kortfatt/ad –at –ade lyhytsanainen
en kontur 3 ääriviiva, pääpiirre
leva i ovisshet elää epävarmuudessa, epätietoisuudessa
gå ut i kriget mennä sotaan
nämna II ett namn mainita nimi
en handling 2 asiakirja
besvik/en –et –na pettynyt
missnöj/d –t –da tyytymätön
en bror, brodern, bröder –na veli
en bonde –n, bönder –na talonpoika, talonisäntä
tydligen ilmeisesti, nähtävästi
komma överens om ngt sopia jstk
en knekt 3 sotilas, huovi
ett villkor 5 ehto
garantera I taata
resten av familjen muu perhe
dräglig –t –a siedettävä
exixtensvillkor –et 5 toimeentuloedellytykset
vägra I kieltäytyä
infria I täyttää, lunastaa
ett löfte 4 lupaus
låta sig nöja med ngt suostua tyytymään jhk
utan vaan
sökte stöd vid tinget för sina krav haki käräjillä vahvistusta vaatimuksilleen
ett krav 5 vaatimus
en nämnd 3 lautakunta
genomföra II en undersökning 2 suorittaa tutkimus
ett förhållande 4 asiantila, olosuhteet
dra IV (o – a) en slutsats 3 vetää johtopäätös
knekthustru – n sotilaan vaimo
vinna IV (a – u) voittaa
ett mål 5 oikeusjuttu, asia
döma II tuomita
sätta tak rakentaa katto
ett pörte 4 savupirtti, tupa, mökki
möjlig –t –a mahdollinen
att följa Malins vidare öden saada enemmän tietoa M:n elämänvaiheista
under rubriken otsikolla
"är för sig själv" elää itsekseen
en mantalslängd 3 henkikirjat
anteckna I merkitä muistiin
som uppges vara jonka ilmoitetaan olevan
uppträda II esiintyä, ilmaantua
åtminstone ainakin
med säkerhet varmuudella
i all synnerhet som varsinkin kun
full visshet kan inte nås täyttä varmuutta ei voida saada
mer talar för än emot enemmän puhuu puolesta kuin vastaan
i båda fallen molemmissa tapauksissa
inte alldeles ei aivan
utfattig –t –a rutiköyhä
en boskapslängd 3 karjaluettelo
äga II omistaa
en ko 3 lehmä
saknas I puuttua
en uppgift 3 tieto, tiedot
en knektänka 1 sotilaan leski
i mitten av ngt jnk puolivälissä
bör ha varit vid livet pitää olla ollut elossa
verkligen todella
borde han ha dukat under för ngt olisi hänen pitänyt menehtyä jhk
rimligen kaiken järjen mukaan, kohtuuden nimessä
en sjukdom 2 sairaus
redan jo
för länge sedan kauan sitten
en av de få yksi niistä harvoista
överleva II jäädä henkiin, säilyä hengissä
mot alla odds vastoin kaikkia odotuksia
svår –t –a vaikea
anpassa I sig till ngt sopeutua jhk
vardag –en arki
våldsamt väkivaltaisesti
böter –na sakot
ett slagsmål 5 tappelu
en grannby 2 naapurikylä
ett blåmärke 4 mustelma
återvända II palata
det verkar så vaikuttaa siltä
kan ha varit on voinut olla
bror till ngn jnkn veli
i början av ngt jnkn alussa
troligen luultavasti
Riga Riika
belägra I piirittää
inta IV (o – a) vallata, valloittaa
gå till tings mennä käräjille
kvar tässä: vielä
ett regemente 4 rykmentti
ett kort besök lyhyt käynti
på nytt uudelleen
Polen Puola
föra II krig käydä sotaa
Preussen Preussi
en garnison 3 varuskunta
Tyskland Saksa
för att aldrig mer återse sin hemby saamatta enää koskaan nähdä kotikyläänsä
Stralsund kaupunki Itämeren rannalla Rügenin eteläp.
Stettin Itämeren alueen kaupunki Puolassa
ett kompani 3 komppania
garnisonstjänst -en 3 varuskuntapalvelus
ganska snart aika pian
bli befordrad tulla ylennetyksi
en korpral 3 korpraali
lämna I jättää
delta IV (o – a) i ngt osallistua jhk
huvudarmé –n –er pääarmeija
en operation 3 sotatoimi
under ledning av ngn jkn johdolla
en fältmarskalk 3 sotamarsalkka
uppleva II kokea, elää
bland annat muun muassa
ett slag 5 taistelu
makro- suur-
mikro- pien-, pienois-
ge spelrum antaa liikkumatilaa, liikkumavaraa
inom människokroppen ihmisruumiin sisällä
föra samman saattaa yhteen
under primitiva förhållanden alkeellisissa olosuhteissa
härja I riehua
fritt vapaasti
det var få förunnat oli vain harvoille suotu
klara I sig selviytyä
med livet i behåll hengissä
ett ärr 5 arpi
ärr/ad –at ade arpeutunut
ära I kunnioittaa
är/ad –at –ade kunnioitettu
en veteran 3 veteraani
som ingenting tycktes bita på johon mikään ei tuntunut vaikuttavan
med förödande resultat tuhoisin seurauksin
som allra värst kaikkein pahimmillaan
från och med ngt jstk lähtien
visa I sig osoittautua
en dödsmarsch 3 kuolonmarssi
innefatta I sisältää, käsittää
över hälften yli puolet
ett dussin 5 tusina
rymma II karata, paeta
främst etupäässä, enimmäkseen
sjukdomarna skördade liv ihmiset menehtyivät sairauksiin
dö för ngt kuolla jkn puolesta
en rulla 1 nimiluettelo
Krigsarkivet i Stockholm Tukholman sota-arkisto
entydig –t –a yksiselitteinen
dyster –t, dystra synkkä
tåga I kulkea, marssia
norrut pohjoiseen päin
immun mot det mesta immuuni lähes kaikelle
sista viimeinen
en upplysning 2 tieto, tiedot
som står att finna om honom jotka hänestä on löydettävissä
bli kvarlämnad tulla jätetyksi (joukoista)
få besked om ngt saada tietää jtk
än mindre vielä vähemmän
känna II tuntea
van –t –a tottunut
det råder det inget tvivel om siitä ei ole epäilystäkään